neutralizatora ścieków

Ścieki powstające podczas różnych procesów technologicznych wykonywanych w  zakładach przemysłowych zajmujących się produkcją, obróbką lub przetwórstwem muszą być odpowiednio oczyszczone, zanim będą mogły być ponownie wprowadzone do środowiska.

Oczyszczalnie ścieków wykorzystują różne metody, które mają na celu redukcję ilości zanieczyszczeń lub przetworzenie ich w substancje, które nie stanowią zagrożenia. Każda instalacja oczyszczająca ścieki jest dopasowana do potrzeb danej firmy oraz wykonywanych w niej procesów, dlatego proces obróbki ścieków może być wieloetapowy. Dość często zdarza się, że oczyszczone ścieki mają zbyt wysoką kwasowość lub alkaliczność.

Rozwiązaniem jest w takim przypadku zastosowanie odpowiedniego neutralizatora ścieków. Sprawdźmy, na czym polega ten proces i w jaki sposób może być realizowany.

Dlaczego neutralizatory są potrzebne?

Neutralizacja ścieków obejmuje zmianę silnej kwasowości lub alkaliczności w ramach procesu oczyszczania chemicznego. Obowiązujące przepisy regulują zarówno pH ścieków odprowadzanych do systemów kanalizacyjnych, jak i tych, które trafiają bezpośrednio do środowiska naturalnego.

 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych określa, że odczyn pH musi zawierać się w przedziale od 6,5 do 9,5. Dla ścieków, w których znajdują się siarczki i cyjanki, pH powinno mieć wartość od 8 do 10. Natomiast Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych określa, że pH ścieków trafiających do wód musi zawierać się w przedziale od 6,5 do 9, a dla zakładów przemysłu sodowego od 6,5 do 12,5.

 

Proces neutralizacji ścieków może polegać na łączeniu substancji o różnym pH, albo na przeprowadzeniu reakcji chemicznej przez dodanie odpowiedniego reagentu. W przypadku ścieków kwaśnych będzie to dodanie różnych związków sodu, wapnia albo magnezu. Przy zasadach stosuje się np. kwas siarkowy lub bezpieczniejszy kwas ortofosforowy. Możliwa jest też rekarbonizacja ścieków zasadowych.

 

Neutralizatory ścieków bardzo często wykorzystują przepływ zanieczyszczonych cieczy przez specjalne złoża filtracyjne zawierające odpowiednią substancję, np. węglan wapnia. Są też instalacje wykorzystujące dozowanie odpowiedniej substancji (kwasu lub zasady) i mieszanie jej z oczyszczaną cieczą. Stosowana technologia zależy od wielkości wymaganego przepływu oraz specyfiki konkretnej instalacji.

 

Neutralizatory mogą być stosowane przy każdym procesie technologicznym, w którym powstają ścieki zasadowe lub kwaśne. Przydają się przy procesach obróbki i ulepszania metalu, m.in. w galwanizerniach, malarniach proszkowych, w zakładowych laboratoriach badawczych, czy też zakładach zajmujących się utylizacją akumulatorów.