oczyszczalnia ścieków

Wszystkie zanieczyszczenia, docierające do oczyszczalni ścieków, są rozkładane na bezpieczne dla środowiska naturalnego związki mineralne. Jednym z najnowocześniejszych sposobów oczyszczania ścieków jest oczyszczanie biologiczne, którego podstawą działania jest wykorzystanie aktywnych biologiczne złóż i wsparcie czynnego osadu. Sprawdźmy, jak wygląda nowoczesny proces oczyszczania ścieków.

Jak wygląda proces oczyszczania ścieków?

Technologia biologicznego oczyszczania ścieków opiera się na zaawansowanych procesach mechanicznych i biologicznych. W pierwszym etapie ścieki docierają do krat w komorze dopływowej, gdzie dochodzi do zatrzymania przedmiotów o średnicy większej niż 10 cm, a następnie kierowane są do głównej przepompowni, gdzie przepływają przez gęsto rozmieszczone kraty w kratowni. Po oddzieleniu skratek, czyli wleczonych zanieczyszczeń, ścieki trafiają do piaskowników przedmuchiwanych wirowych. Odzyskane w ten sposób żwir i piasek trafiają do odzysku, zaś tłuszcze są poddawane utylizacji. W ramach kolejnego procesu, sedymentacji, wyodrębnione zostają tak zwane osady wstępne, czyli zanieczyszczenia pływające. Mechanicznie oczyszczone ścieki wędrują następnie do reaktorów biologicznych, gdzie rozpoczyna się proces oczyszczania biologicznego.

Biologiczne oczyszczanie ścieków

W reaktorach dochodzi do rozkładu materii organicznej i usunięciu związków biogennych. To najtrudniejszy proces zachodzący z udziałem bakterii i wymagające szczególnej ostrożności. Ścieki, wyprowadzone z bioreaktorów, zostają przekierowane do osadników wtórnych, których dochodzi do oddzielenia zawiesina. Sklarowane ścieki odpływają do punktu poboru ścieków, a dalej do komory pomiarowej, w której mierzy się natężenie przepływu ścieków. Część osadów z osadników wtórnych powraca do reaktora biologicznego, a część trafia do zbiornika osadu nadmiernego, gdzie zostają poddane procesowi fermentacji metanowej. Po fermentacji osad zostaje odwodniony, a niekiedy dodatkowo higienizowany wskutek dodania wapna palonego. Tak pozyskane osad może być wykorzystany do produkcji biopaliw lub rekultywacji terenów zielonych.