oczyszczania ścieków

Działalność przemysłowa jest często związana z powstawaniem różnego rodzaju odpadów i zanieczyszczeń. Różne procesy technologiczne wymagają używania wielu substancji chemicznych, wody czy innych materiałów, które mogą być potencjalnie niebezpieczne dla środowiska naturalnego. 

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska nakładają obowiązek odpowiedniej utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia może się okazać, że niezbędne jest wybudowanie oczyszczalni przemysłowej, by firma mogła spełnić wymogi określone w pozwoleniu wodnoprawnym, a także wywiązała się z obowiązku właściwego postępowania z odpadami.

Oczyszczalnie przemysłowe zawsze muszą być dostosowane pod względem swoich zdolności uzdatniania wody do tego, jakie substancje są używane w konkretnym zakładzie przemysłowym. Przygotowanie projektu jest więc zawsze poprzedzone analizą wykorzystywanych procesów technologicznych. Od tego, z jakimi substancjami instalacja do oczyszczania ścieków będzie musiała sobie poradzić, zależy zastosowana metoda i konieczne oprzyrządowanie. Inne środki będą potrzebne przy ściekach zawierających substancje organiczne, np. tłuszcze, węglowodany czy białka, a inne przy metalach ciężkich.

 

Metody oczyszczania ścieków przemysłowych

W zależności od potrzeb oczyszczalnia może wykorzystywać filtrację mechaniczną, polegającą na usuwaniu substancji o cząsteczkach w określonym rozmiarze, wychwytywanych przy użyciu rozmaitych siatek, krat czy złóż filtrujących i wirówek. W niektórych przypadkach są potrzebne metody chemiczne, które pomagają w rozłożeniu potencjalnie szkodliwych związków na obojętne, a nawet takie, które można wykorzystać w różnych procesach technologicznych. W wielu przypadkach do oczyszczenia ścieków optymalne będzie użycie metod biologicznych, polegających na rozkładzie związków organicznych przy wykorzystaniu bakterii. Bardzo często skład wytwarzanych ścieków zmusza do połączenia różnych metod i systemów.

 

Oprócz samego oczyszczania ścieków wiele oczyszczalni przemysłowych musi sobie radzić również z uciążliwością samego procesu oczyszczania. Do najczęstszych problemów należy intensywny nieprzyjemny zapach czy nawet powstające niebezpieczne opary. W celu ograniczenia skutków takich oddziaływań na najbliższą okolicę konieczne może być też zastosowanie różnego rodzaju neutralizatorów.

Nowoczesne, kompleksowo zaprojektowane i zbudowane instalacje do oczyszczania ścieków potrafią znakomicie rozwiązywać problem powstających odpadów i eliminować wszystkie związane z nimi kłopoty.